Manuál - návod pro Whirlpool ARC5450



Lednice s mrazákem Whirlpool ARC5450

Návod k obsluze pro Whirlpool ARC5450 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.




Whirlpool ARC5450

Ukázka části manuálu pro Whirlpool ARC5450 velikost návodu 447.76 KB

OvladaË dejte do polohy doporuËenÈ v popisu v ̋robku.ï »erven· kontrolka st·le svÌtÌ (asi 1 hodinu), aû do dosaûenÌ kritickÈ poplachovÈ teploty. »erven· kontrolka se rozsvÌtÌ, kdyû:-je spot ̄ebiË poprvÈ p ̄ipojen k elektrickÈ sÌti;-dve ̄e mrazniËky z ̆stanou otev ̄enÈ p ̄Ìliö dlouho;-jste do mrazniËky vloûili vÏtöÌ mnoûstvÌ potravin ke zmrazenÌ, neû je uvedeno na typovÈm ötÌtku;-nenÌ v mrazicÌm oddÌlu odpovÌdajÌcÌ teplota.ïJestliûe u v ̋robk ̆ vybaven ̋ch dvÏma kompresory svÌtÌ zelen· kontrolka, znamen· to, ûe je spot ̄ebiË p ̄ipojen ke zdroji elektrickÈho nap·jenÌ.Po zapnutÌ mrazicÌho oddÌlu se dos·hne vhodn ̋ch teplot k uchov·v·nÌ zmrazen ̋ch potravin aû asi za 3 hodiny.P ̄i nastavov·nÌ vnit ̄nÌ teploty se ̄iÔte ̇daji v p ̄iloûenÈm n·vodu.Jak vypnout chod mrazicÌho oddÌlu (a chladniËky u model ̆ s 1 kompresorem):PootoËte ovladaËem do polohy Off (Vyp) nebo 0