Manuál - návod pro Whirlpool ADG 6400

Plně integrovaná myčka se standardní šířkou 60 cmMyčka na nádobí Whirlpool ADG 6400

Návod k obsluze pro Whirlpool ADG 6400 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Whirlpool ADG 6400

Ukázka části manuálu pro Whirlpool ADG 6400 velikost návodu 3.10 MB

Odstranění obalu a kontrola obsahuPo odstranění obalu se přesvědčte, zda nebyla myčka během přepravy poškozena a zda se dveře dobře zavírají. Vpřípadě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníky nebo na svého prodejce. 3. Před prvním použitím myčky- Toto zařízení je určeno k provozu v prostředí s teplotou nejméně 5°C.- Dokonalý chod myčky byl vyzkoušen výrobcem. Po této zkoušce mohly v myčce zůstat kapičky nebo skvrny vody, které zmizí po prvním mytí.4. Úspora energie a vody- Nádobí nepředmývejte pod tekoucí vodou.-Myčku spouštějte pouze tehdy, je-li plná nádobí; nebo zvolte funkci „Poloviční náplň/Multizone“ (je-li u modelu).-Můžete-li využít ekologických energetických zdrojů, jako slunečních panelů, tepelných pump nebo zařízení na ústřední vytápění, připojte myčku k přívodu teplé vody pouze do maximální teploty této vody 60 °C. Přesvědčte se, zda máte přívodní hadici požadovaného typu (nápis „70 °C max“ nebo „90 °C max“).5. Dětská pojistka- Obalový materiál uschovejte mimo dosah dětí. - Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály. - Mycí prostředek, leštidlo a regenerační sůl uložte také mimo dosah dětí.6. Bezpečnostní upozornění- Tento spotřebič nesmějí používat děti nebo osoby s nějakým postižením, s výjimkou situace, kdy na ně dohlíží odpovědná osoba tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání spotřebiče. - Nepoužívejte myčku venku. -V blízkosti myčky neskladujte hořlavé materiály. - Voda v myčce není pitná. - Do mycího prostoru nedávejte žádná rozpouštědla, hrozí nebezpečí výbuchu!- Pozor na otevřené dveře, můžete o ně zakopnout!-Otevřené dveře unesou pouze vysunutý koš s nádobím. Nedávejte na ně žádné předměty, nesedejte si na ně, ani si na ně nestoupejte.-Ostré předměty, kterými byste se mohli zranit (např. nože), je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů. Dlouhé náčiní položte vodorovně do horního koše se špičkou obrácenou dovnitř myčky