Manuál - návod pro Unold 8690 BackmeisterUnold 8690 Backmeister

Návod k obsluze pro Unold 8690 Backmeister se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Unold 8690 Backmeister

Ukázka části manuálu pro Unold 8690 Backmeister velikost návodu 1.39 MB

Tento přístroj není určen k tomu, aby byl používán oso-bami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi či s nedodatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo neobdrží pokyny, jak se přístroj má používat.3.Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s přístrojem.4.Přístroj přechovávejte na místě nepřístupném dětem.5.Přístroj napojte pouze na střídavý proud s napětím dle typového štítku. 6.Tento přístroj nesmí být provozován s externími spínacími hodinami nebo systémem dálkového ovládání. 7.V žádném případě neponořujte přístroj nebo jeho přívod do vody či jiné kapaliny. 8.Pokud přístroj není používán, a také před čištěním, vypněte prosím přístroj na vypínači I/O a vytáhněte zástrčku. Před odebráním jednotlivých dílů nechte přístroj vychladnout.9.Přístroj nikdy nepoužívejte s poškozeným přívodním kabelem, po indikaci chybových funkcí, nebo je-li přístroj nějak poškozen. V tomto případě nechte přístroj zkontrolovat naším servisním oddělením popř. opravit. Neopravujte prosím sami. Ztratíte nárok na záruční plnění.