Manuál - návod pro Tristar RK-6114Tristar RK-6114

Návod k obsluze pro Tristar RK-6114 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Tristar RK-6114

Ukázka části manuálu pro Tristar RK-6114 velikost návodu 681.03 KB

Vyjmìte spotøebiè a pøíslušenství z krabice. Odstraòte nálepky, ochrannou fólií nebo plasty ze spotøebièe. • Spotøebiè umístìte na rovný a stabilní povrch a zajistìte minimálnì 10 cm volného místa v jeho okolí. Tento spotøebiè není vhodný pro umístìní do police nebo k venkovnímu používání. • Před zapojením přístroje do zásuvky vždy nejdříve vložte vnitřní nádobu do přístroje. • Během zapojování přístroje vždy zajistěte, aby vnitřní mísa obsahovala tekutinu nebo buďte připraveni do ní okamžitě přidat olej, máslo nebo margarin. • Vnější povrch vnitřní mísy vždy osušte předtím, než ji vložíte do přístroje. Jakákoliv přebytečná vlhkost na nádobě může způsobit prskání, když se přístroj zahřívá. • Zapojte napájecí šòùru do zásuvky. (Poznámka: Ujistìte se, že napìtí uvedené na zaøízení odpovídá místnímu napìtí pøed zapojením spotøebièe. Napìtí 220V-240V 50/60Hz).