Manuál - návod pro Topcom Protalker PT-1078 Walkie-talkieTopcom Protalker PT-1078 Walkie-talkie

Návod k obsluze pro Topcom Protalker PT-1078 Walkie-talkie se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Topcom Protalker PT-1078 Walkie-talkie

Ukázka části manuálu pro Topcom Protalker PT-1078 Walkie-talkie velikost návodu 1.18 MB

Úvod D$kujeme Vám, že jste si zakoupili zaízení Protalker PT-1078. Jedná se o nízkonap$@ové radiokomunikaní zaízení krátkého dosahu do maximální vzdálenosti 10 km. Jedinými náklady na jeho provoz je dobíjení baterií. Protalker PT-1078 funguje na 8 kanálech. Vysílaka je sestavena dle standardu IPX7. To tedy znamená, že zaízení je ponorné: bude plavat na vod$ a m[že z[stat 1 metr pod vodou po dobu 30 minut, aniž by se poškodilo. 2 Pedpokládaný úel použití Zaízení lze použít i k r[zným rekreaním úel[m. Napíklad: pi cestování pro komunikaci mezi dv$ma i více automobily, pi cyklistice i lyžování. M[žete jej použít pro spojení se svými d$tmi, které si hrají venku, atd. 3 Znaka CE Symbol CE na pístroji, v návodu pro uživatele a na dárkové krabici udává, že pístroj spl#uje základní požadavky sm$rnice R&TTE 1995/5/ES. 4 Bezpenostní pokyny 4.1 Všeobecn Pozorn$ si pet$te následující informace týkající se bezpenosti a vhodnosti použití. Seznamte se se všemi funkcemi zaízení. Návod uchovejte na bezpeném míst$ pro budoucí použití. 4.2 Poranní popálením • V pípad$ poškození krytu antény se jí nedotýkejte, protože pokud se anténa dostane do kontaktu s pokožkou, pi penosu m[že dojít k drobným popáleninám. • V pípad$ dotyku nechrán$ných svorek baterie s vodivými pedm$ty, jako je napíklad bižuterie, klíe nebo etízky, m[že dojít k poškození majetku spálením. Pedm$t m[že uzavít elektrický obvod (zkrat) a siln$ se zahát. Pi manipulaci s jakoukoliv nabitou baterií, pedevším pi jejím vkládání do kapsy, taštiky nebo jiného úložného místa obsahujícího kovové pedm$ty, zachovávejte opatrnost. 4.3 Poranní • Vaše zaízení neumis@ujte do prostoru v n$mž m[že dojít k použití airbag[. Airbagy se nafukují prudkou silou. Pokud se pístroj PMR umístí do prostoru používání airbagu a dojde k jeho nafouknutí, m[že dojít k vymršt$ní pístroje velkou silou, což m[že mít za následek vážná zran$ní cestujících ve vozidle. • Uchovávejte pístroj PMR ve vzdálenosti minimáln$ 15 centimetr[ od kardiostimulátoru. • Jakmile dojde k rušení zdravotního zaízení, váš pístroj PMR ihned vypn$te. 4.4 Nebezpeí výbuchu • Neprovád$jte vým$nu baterií v potenciáln$ výbušném prostedí. Pi instalaci nebo vým$n$ baterií m[že dojít k jiskení kontakt[, což m[že mít za následek výbuch. • Pokud se nacházíte v prostoru s potenciáln$ výbušnou atmosférou, váš pístroj PMR vypn$te. Jiskry v t$chto prostorách by mohly vyvolat výbuch nebo požár s následným zran$ním nebo dokonce usmrcením osob. • Baterie nikdy neodhazujte do ohn$, protože mohou vybouchnout. 4.5 Nebezpeí otravy • Baterie uchovávejte