Manuál - návod pro Samsung VP-D371Videokamera Samsung VP-D371

Návod k obsluze pro Samsung VP-D371 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung VP-D371

Ukázka části manuálu pro Samsung VP-D371 velikost návodu 3.13 MB

Díky lithiové baterii jsou zachovány ãasové funkce a pfiednastaven ̆obsah pamûti, i kdyÏ je baterie vyjmuta nebo je odpojen napájecíadaptér.2. Za normálních provozních podmínek vydrÏí lithiová baterievideokamery po dobu 6 mûsícÛ od její instalace.3. Pokud je lithiová baterie slabá nebo vybitá, na indikátoru data/ãasu sepfii aktivaci funkce zobrazí údaj <00:00 1.JAN.2007>. V takovém pfiípadû vymûÀte lithiovou baterii za novou (typ CR2025).4. V pfiípadû nesprávné v ̆mûny baterie hrozí nebezpeãí exploze.PÛvodní baterii nahraìte pouze stejn ̆m nebo rovnocenn ̆m typem