Manuál - návod pro Optimum CH-9021Optimum CH-9021

Návod k obsluze pro Optimum CH-9021 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Optimum CH-9021

Ukázka části manuálu pro Optimum CH-9021 velikost návodu 2.46 MB

Před zapnutím přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze a uschovejte jej pro případ další potřeby. Při nedodržování návodu hrozí nebezpečí úrazu. - Před použitím vyčistěte všechny součásti výrobku, které budou mít kontakt s potravinami, podle pokynů v kapitole o čištění. - Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby, které nemají dostatečné zkušenosti a vědomosti, ledaže byly poučeny o používání přístroje osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost. - Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát. - Přístroj je určen pouze pro domácí použití. - Při odpojování kabelu ze síťové zásuvky netahejte za kabel, ale za vidlici. - Nepoužívejte přístroj venku. - Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapnutý, protože se může stát zdrojem ohrožení. - Položte přístroj na stůl nebo na rovný povrch. - V případě poškození napájecího kabelu musí výměnu provést výrobce, servis nebo kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení. - Přístroj není vybaven vnějším časovým regulátorem ani samostatným systémem dálkového ovládání. - POZOR: Aby se zabránilo přehřívání přístroje, nezakrývejte ho. - Nepoužívejte přístroj v případě, že došlo k poškození napájecího kabelu nebo vidlice