Manuál - návod pro Mora CS 615 MWELEKTRICKÝ SPORÁK Mora CS 615 MW

Návod k obsluze pro Mora CS 615 MW se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Mora CS 615 MW

Ukázka části manuálu pro Mora CS 615 MW velikost návodu 2.00 MB

Zkontrolujte, zda údaje o jmenovitém napájecím napětí, uvedené na typovém štítku, souhlasí s napětím Vaší rozvodné sítě.  Sporák se připojuje k elektrické síti podle schematu připojení.  Instalaci, veškeré opravy, úpravy a zásahy do spotřebiče musí provést vždy jen oprávněná osoba k této činnosti odborně způsobilá (viz Záruční list).  Provedení těchto prací musí být potvrzeno v záručním listu sporáku.  Do pevného rozvodu elektrické energie před spotřebičem je nutné umístit zařízení pro odpojení všech pólů spotřebiče od sítě, které má vzdálenost kontaktů v rozpojeném stavu min. 3 mm (dále v textu označeno jako hlavní vypínač).  Sporák je určen pouze pro tepelnou úpravu pokrmů. Sporáku se nesmí používat k vytápění místnosti. Sporák je tím přetížen a může dojít snadno k jeho poškození. Na závady vzniklé nesprávným používáním sporáku se nevztahuje záruka.  Není přípustné dávat do blízkosti varných zón, topných těles pečící trouby a do odkládacího prostoru sporáku žádné hořlavé látky.  Ujistěte se, že napájecí šňůry jiných spotřebičů nemohou přijít do kontaktu s vařidlovou deskou, nebo jinými horkými částmi sporáku.  Není-li sporák v provozu, dbejte na to, aby byly všechny jeho spínače vypnuty.  Doporučujeme Vám obrátit se jednou za dva roky na opravárenskou firmu s žádostí o překontrolování funkce sporáku a provedení odborné údržby. Tím předejdete případným poruchám a prodloužíte životnost sporáku.  Při čištění a opravách musí být vypnut hlavní vypínač přívodu elektrické energie.  Při zjištění závady na elektrické části spotřebiče neopravujte závadu sami, ale odstavte spotřebič mimo provoz a o opravu požádejte oprávněnou osobu k této činnosti způsobilou.