Manuál - návod pro LG F10A8ND

S PŘEDNÍM PLNĚNÍMAutomatická pračka LG F10A8ND

Návod k obsluze pro LG F10A8ND se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
LG F10A8ND

Ukázka části manuálu pro LG F10A8ND velikost návodu 18.58 MB

UmístûníUmístûníUsaìte praãku na rovné pevné podlaze.Ujistûte se, Ïe proudûní vzduchu v blízkosti praãky není naru‰ováno koberci, pokr ̆vkami atd.•Zásadnû neupravujte nerovnosti podlahy vkládáním kusÛ dfieva, lepenky nebo podobnéhomateriálu pod praãku.•Nelze-li se vyhnout instalaci praãky v blízkosti plynového sporáku nebo bûÏn ̆ch kamen, musíb ̆t mezi praãku a zdrojem tepla vloÏena izolaãní deska (85 x 60 cm) s povrchem u topnéhotûlesa potaÏen ̆m hliníkovou fólií.•Praãka nesmí b ̆t instalována v místnostech, kde teplota klesá pod bod mrazu.•Zajistûte prosím, aby byla praãka po instalaci snadno pfiístupná technikovi pro pfiípad opravy.•PfiiloÏen ̆m montáÏním klíãem upravte v ̆‰ku v‰ech ãtyfinohou tak, aby byla praãka pevnûusazena a aby mezi horní deskou praãky a pracovní deskou zÛstala mezera pfiibliÏnû 20 mm