Manuál - návod pro Hyundai VK 700BEVarná konvice Hyundai VK 700BE

Návod k obsluze pro Hyundai VK 700BE se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Hyundai  VK 700BE

Ukázka části manuálu pro Hyundai VK 700BE velikost návodu 816.28 KB

Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve vaší elektrické síti. - Konvici používejte pouze pro domácí použití a způsobem popsaným v tomto návodu k obsluze. Tento přístroj není určen pro komerční nebo průmyslový provoz. - Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte přístroj ani přívodní kabel do vody nebo jiných kapalin. - Konvice by neměla být postavena na neupraveném dřevěném povrchu. Přístroj postavte pouze na teplovzdorný, rovný a suchý povrch. - Nepokládejte nebo neskladujte konvici na místech, kde může spadnout nebo být stažena do vody nebo jiné kapaliny. Pokud přístroj spadne do vody, odpojte jej ihned ze zásuvky. Následně jej nepoužívejte. Zaneste jej do autorizovaného servisního centra. - Nestavte přístroj pod police nebo jiné visící předměty, ani přímo ke stěně nebo do rohu. - Pokud je konvice používána v blízkosti dětí nebo dětmi nebo invalidy, je vyžadována zvýšená pozornost. - Nenechávejte konvici bez dozoru, pokud je připojena. - Před čistěním nebo uložením ponechejte konvici úplně vychladnout. - Konvici odpojte před plněním nebo vyléváním vody, přemísťování z místa na místo nebo před čištěním. - Nedovolte, aby se kabel nebo samotný přístroj dotýkal horkého povrchu a ujistěte se, že je umístěn takovým způsobem, aby nemohl být nechtě převrácen potažením za kabel. - Nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Nikdy se nepokoušejte opravit jej vlastními silami. Výměna kabelu nebo zástrčky musí být provedena pouze v autorizovaném servisním středisku. - Pokud konvice spadla nebo je poškozena, nepoužívejte ji. Zaneste ji do autorizovaného servisního centra na kontrolu a opravu. - Přístroj nikdy nedemontujte; Nesprávná opětovná montáž konvice může zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem při jejím dalším používání. Veškeré opravy by měly být prováděny pouze autorizovaným servisním střediskem. - Nepoužívejte konvici bez filtru umístěného v otvoru výlevky.