Manuál - návod pro Hyundai VK 181Varná konvice Hyundai VK 181

Návod k obsluze pro Hyundai VK 181 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Hyundai VK 181

Ukázka části manuálu pro Hyundai VK 181 velikost návodu 1,015.65 KB

Před zapnutím konvice se ujistěte, že hladina vody je mezi značkami MIN a MAX vody. • Při manipulaci postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. vroucí vodou, párou). • V případě, že nebudete konvici delší dobu používat, doporučujeme podstavec odpojit od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z elektrické zásuvky. • Spotřebič je vybaven tepelnou bezpečnostní pojistkou, která přeruší přívod proudu v případě selhání parní pojistky, vyvaření vody nebo uvedení prázdné konvice do činnosti. Pokud k tomu dojde, spotřebič odpojte od el. sítě a nechte vychladnout. Nenaplňujte konvici studenou vodou za účelem rychlého ochlazení. Mohlo by to snížit životnost topného tělesa. • Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče. • Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany. Nikdy jej nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky. Zavaděním, zakopnutím nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění! • V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám. • Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu! • Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče (např. popálení, opaření, požár) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.