Manuál - návod pro Hyundai VK 148Varná konvice Hyundai VK 148

Návod k obsluze pro Hyundai VK 148 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Hyundai VK 148

Ukázka části manuálu pro Hyundai VK 148 velikost návodu 943.96 KB

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. • Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky! • Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním. • Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace. • Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně nebo upadl na zem a poškodil se, poškodil se a je netěsný. V takových případech zaneste spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce