Manuál - návod pro Hyundai VK 113Varná konvice Hyundai VK 113

Návod k obsluze pro Hyundai VK 113 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Hyundai VK 113

Ukázka části manuálu pro Hyundai VK 113 velikost návodu 988.82 KB

Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. •Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej nepono-řujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zá-suvky. Vyvarujte se styku s vodou. •Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel). •Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly. •Používejte jen originální příslušenství. •Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“