Manuál - návod pro ECG SG 160

MULTIFUNKČNÍ GRILECG SG 160

Návod k obsluze pro ECG SG 160 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
ECG SG 160

Ukázka části manuálu pro ECG SG 160 velikost návodu 1.12 MB

Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů. 2. Nepoužívejte gril, pokud je přívodní kabel poškozen. Veškeré opravy včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 3. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem. Nikdy ho nedávejte do myčky na nádobí! 4. Nepoužívejte gril venku nebo ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte se přívodního kabelu nebo grilu mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 5. Nepoužívejte gril v blízkosti vznětlivých předmětů nebo pod nimi, např. v blízkosti záclon. Teplota povrchů v blízkosti grilu může být během chodu vyšší než obvykle. Doporučujeme mezi stůl a zařízení položit žáruvzdornou podložku (tímto se vyhnete případným popáleninám na stole nebo ubrusu). Gril umístěte mimo dosah ostatních předmětů tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu potřebná k jeho správné činnosti. 6. Doporučujeme nenechávat gril se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru. Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici. 7. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany. Nikdy se nedotýkejte horkých povrchů, používejte rukojeti a ovládací prvky. Pozor, aby nic nepřišlo do kontaktu s topnými částmi. 8. Používejte pouze originální příslušenství. V opačném případě se vystavujete riziku ztráty záruky. 9. Gril by neměl být ponechán během chodu bez dozoru. 10. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte gril v blízkosti dětí. Nikdy nenechávejte manipulovat se spotřebičem samotné děti, abyste je ochránili před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Postavte gril pouze na takové místo, aby děti neměly ke spotřebiči přístup. Dbejte opatrnosti, aby přívod nevisel dolů.