Manuál - návod pro ECG KR 814KUCHYŇSKÝ ROBOT ECG KR 814

Návod k obsluze pro ECG KR 814 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
ECG KR 814

Ukázka části manuálu pro ECG KR 814 velikost návodu 2.41 MB

Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů. 2. Pokud je poškozen přívodní kabel, přístroj za žádných okolností nepoužívejte. Veškeré opravy včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 3. Přístroj chraňte před ostrými hranami, zdroji tepla, přímým sluncem a  vlhkostí. Chraňte před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. 4. Přístroj nepoužívejte venku nebo ve vlhkém prostředí a  nedotýkejte se přívodního kabelu nebo spotřebiče mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vlhký nebo mokrý přístroj neprodleně odpojte od napájení. 5. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud spotřebič používáte v blízkosti dětí. 6. Přístroj nenechávejte v  chodu bez dozoru. Pokud opouštíte pracovní prostor, vždy přístroj vypněte a  vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici. 7. Při manipulaci a čištění dbejte zvýšené opatrnosti, nože jsou velmi ostré a mohou způsobit poranění. 8. Používejte pouze na zpracování potravin. Maximální dovolená teplota zpracovávaných potravin je <80 °C. Nepoužívejte na vroucí potraviny! 9. Před odpojením zástrčky z elektrické zásuvky přepněte všechny ovládací prvky do polohy VYPNUTO! 10. Spotřebič nepoužívejte v blízkosti zdroje tepla, např. trouby. Chraňte jej před přímým slunečním zářením. 11. Přístroj v žádném případě nezakrývejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, např. záclon, stěny apod. 12. Vidlici přívodního kabelu nezapojujte do elektrické zásuvky, dokud nepřipevníte veškeré potřebné příslušenství. 13. Do přístroje nevkládejte velké kusy potravin. V žádném případě nevkládejte materiály jako papír, kov, lepenka, plasty apod. 14. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany. 15. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem, jinak se vystavujete riziku ztráty záruky. 16. Spotřebič používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení. 17. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.