Manuál - návod pro Braun KF 610 SommelierBraun KF 610 Sommelier

Návod k obsluze pro Braun KF 610 Sommelier se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Braun KF 610 Sommelier

Ukázka části manuálu pro Braun KF 610 Sommelier velikost návodu 3.73 MB

Rozbalte kazetu vodního filtru (E) a fiiìte se pokyny na obalu. 2. Vyjmûte vyrovnávací tûlísko (B) ze zásobníku vody.3. VloÏte kazetu vodního filtru (E). (Vyrovnávací tûlísko si dobfie uloÏte, protoÏe musí b ̆t zpût vloÏeno do zásobníku vody vÏdy, kdyÏ je vyjmuta kazeta vodního filtru.)4. Vodní filtr je tfieba vymûnit kaÏdé dva mûsíce. Pro upozornûní na nutnost v ̆mûny nastavte ukazatel v ̆mûny vodního filtru (F) tak, aby souãasn ̆ mûsíc byl vidût v levém okénku (poãátek mûsíce). Mûsíc, ve kterém byste mûli vodní filtr vymûnit, bude zobrazen v pravém okénku (konec mûsíce)