Manuál - návod pro Braun KF 550 AromaPassionBraun KF 550 AromaPassion

Návod k obsluze pro Braun KF 550 AromaPassion se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Braun KF 550 AromaPassion

Ukázka části manuálu pro Braun KF 550 AromaPassion velikost návodu 1.91 MB

Elektrické spotfiebiãe Braun odpovídají pfiíslu‰n ̆m bezpeãnostním pfiedpisÛm. Opravy elektrick ̆ch spotfiebiãÛ (vãetnû v ̆mûny síÈového pfiívodu) smûjí provádût pouze kvalifikovaní odborníci v autorizo-van ̆ch opravnách. Neodbornû provedená oprava mÛÏe zapfiíãinit nehodu nebo uÏivatele vystavit nebezpeãí úrazu. •Tento pfiístroj je konstruován pouze ke zpracování mnoÏství bûÏného v domácnosti. •Pro pfiípravu kávy pouÏívejte vÏdy studenou vodu