Manuál - návod pro Braun 5416 Flex IntegralBraun 5416 Flex Integral

Návod k obsluze pro Braun 5416 Flex Integral se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Braun 5416 Flex Integral

Ukázka části manuálu pro Braun 5416 Flex Integral velikost návodu 3.13 MB

U prvních trí nabíjeni akumulátorové baterie: Nechte holici strojek nejménû 4 hodiny nabijet ze sítû (pozice vypinaãe na «off»), poté se mÛÏete holit bez p⁄ipojného kabelu, a to aÏ do okamÏiku, kdy se rozsvití kontrolka signalizujíci, Ïe baterie dochází. (Model 5414: Bez pfiipojného kabelu se mÛÏete holit do okamÏiku, kdy se strojek v˘raznû zpomalí.) Uplné kapacity lze dosáhnout aÏ po nûkolikátém nabity/vybiti akumulátoru. • Následující nabíjení bude trvat pfiibliÏnû 1 hodinu • Pfiíkon: 5 W Rozsah napálecích napûtí pro nabíjení: 12–240 V Q / 50 nebo 60 Hz (automatické pfiizpÛsobení) Nejvhodnûj‰í teplota okolí pro nabíjení: 15 °C aÏ 35 °C