Manuál - návod pro Braun 5314 Flex IntegralBraun 5314 Flex Integral

Návod k obsluze pro Braun 5314 Flex Integral se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Braun 5314 Flex Integral

Ukázka části manuálu pro Braun 5314 Flex Integral velikost návodu 2.57 MB

Pfii prvním nabíjeni holicího strojku pfiipojte strojek k síti a nagíjejte jej 4 hodiny / model 5312: 8 hodiny (spinaã v poloze «off»). Pak holte bez sít’ového pfiívodu, aÏ rozsvití ãervená kontrolka nízké kapacity akumulátorové jednotky. (Model 5314/5312: holte bez sít’ového pfiivodu, aÏ se holicí strojek zfietelnû zpomalí.) • Následující nabíjení bude trvat pfiibliÏnû 1 hodinu (5312: 8 hodiny). • Pfiíkon: 5 W Rozsah napálecích napûtí pro nabíjení: 12–240 V 2 / 50 nebo 60 Hz (automatické pfiizpÛsobení) Nejvhodnûj‰í teplota okolí pro nabíjení: 15 °C aÏ 35 °C