Manuál - návod pro Braun 5005 Flex IntegralBraun 5005 Flex Integral

Návod k obsluze pro Braun 5005 Flex Integral se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Braun 5005 Flex Integral

Ukázka části manuálu pro Braun 5005 Flex Integral velikost návodu 2.00 MB

Po holení holicí strojek vypnûte. Stisknûte uvolÀovací tlaãítko, sejmûte trojitou holicí kulisu a jemnû ji na rovné plo‰e vyklepejte. • DÛkladnû vyãistûte dvojit˘ bfiitov˘ blok kartáãkem, stejnû jako vnitfiní prostor v˘kyvné hlavy. • PfiibliÏnû jednou za ãtyfii t˘dny oãistûte dÛkladnû dvojit˘ bfiitov˘ blok pomocí ãistícího prostfiedku Braun. 4.2 V˘mûna holicích dílÛ Holicí planÏeta a bfiitov˘ blok jsou pfiesné souãástky, které po ãase podléhají opotfiebení. Pravidelná v˘mûna tûchto dílÛ kaÏd˘ch 18 mûsícÛ vám zajistí o 25% lep‰í oholení.*