Manuál - návod pro Bosch GHP 8-15 XDBosch GHP 8-15 XD

Návod k obsluze pro Bosch GHP 8-15 XD se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Bosch GHP 8-15 XD

Ukázka části manuálu pro Bosch GHP 8-15 XD velikost návodu 7.54 MB

Připojení vody f Dbejte předpisů firmy zásobující Vás vodou. f Šroubení všech připojovacích hadic musí těsnit. f Stroj by nikdy neměl být připojený na zdroj pitné vody bez zpětného ventilu. Voda, která protekla zpětným ventilem, se už nepokládá za pitnou. f Vysokotlaká hadice nesmí být poškozená (nebezpečí prasknutí). Poškozená vysokotlaká hadice se musí neprodleně vyměnit. Smějí se používat pouze výrobcem doporučené hadice a spoje. f Vysokotlaké hadice, armatury a spojky jsou důležité pro bezpečnost stroje. Používejte pouze výrobcem doporučené hadice, armatury a spojky. f Na vodovodní přípojce se smí používat pouze čistá nebo filtrovaná voda. Použití f Před použitím zkontrolujte řádný stav a provozní bezpečnost stroje s příslušenstvím. Jestliže stav není bezvadný, nesmí být používán. f Nemiřte vodním paprskem na sebe ani na jiné osoby kvůli očištění oděvu nebo obuvi. f Nesmí se nasávat žádné kapaliny s obsahem rozpouštědel, neředěné kyseliny, aceton nebo rozpouštědla včetně benzínu, ředidel na barvy a topného oleje, poněvadž jejich rozprašované mlhy jsou vysoce zápalné, výbušné a jedovaté. f Při nasazení stroje v nebezpečných prostorech (např. čerpací stanice) je třeba dbát příslušných bezpečnostních předpisů. Provoz v prostorech s nebezpečím výbuchu je zakázán. f Stroj musí mít stabilní podklad. f Používejte pouze čistící prostředky doporučené výrobcem stroje a dbejte varovných upozornění výrobce a upozornění k použití a k likvidaci. f Všechny vodivé díly v pracovním prostoru musí být s ochranou proti stříkající vodě. f Páčka spouště stříkací pistole nesmí být při provozu zajištěna v poloze „ON“. f Noste vhodný ochranný oděv proti stříkající vodě. Nepoužívejte stroj v dosahu jin