Manuál - návod pro Bosch AQT 40-13Bosch AQT 40-13

Návod k obsluze pro Bosch AQT 40-13 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Bosch AQT 40-13

Ukázka části manuálu pro Bosch AQT 40-13 velikost návodu 10.98 MB

Připojení do sítě  Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku stroje.  Je doporučeno připojit tento stroj jen na zásuvku, která je jištěna proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA.  Vytáhněte zástrčku ze zásuvky i tehdy, když ponecháte stroj jen na krátký čas bez dozoru.  Elektrické napájení musí vyhovovat IEC 60364-1.  Pokud je nutné nahrazení přívodního elektrického vedení, pak to nechte provést od výrobce, jeho autorizovaného zákaznického servisu nebo od k tomu určené osoby, aby se zabránilo ohrožení bezpečnosti.  Síťovou zástrčku nikdy neuchopujte mokrýma rukama.  Síťovou zástrčku během práce se strojem nevytahujte.  Připojovací síťový kabel nebo prodlužovací kabel nepřejíždějte, nepřiskřípněte nebo jím neškubejte, poněvadž jinak by se mohl poškodit. Kabel chraňte před horkem, olejem a ostrými hranami.  Stroj nepoužívejte, pokud jsou síťový kabel nebo důležité díly, jako vysokotlaká hadice, stříkací pistole nebo bezpečnostní vybavení, poškozené.  Pozor: prodlužovací kabely nevyhovující předpisům mohou být nebezpečné.  Při používání prodlužovacího kabelu musejí být zástrčka i spojka ve vodotěsném provedení. Prodlužovací kabel musí mít průřez vodičů podle údajů v návodu k provozu a musí být chráněný proti stříkající vodě. Zástrčkový spoj nesmí ležet ve vodě.  Pokud se mění zástrčka na kabelu napájení el. proudem nebo na prodlužovacím kabelu, musí zůstat zachována ochrana proti stříkající vodě a mechanická stabilita.