Manuál - návod pro Bosch AQT 37-13Bosch AQT 37-13

Návod k obsluze pro Bosch AQT 37-13 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Bosch AQT 37-13

Ukázka části manuálu pro Bosch AQT 37-13 velikost návodu 9.10 MB

Obsluha  Obsluhující osoba smí stroj používat jen v souladu s určením. Zohledněte místní dané skutečnosti. Při práci dávejte pozor na ostatní osoby, zvláště děti.  Stroj smí být používán pouze osobami, jež jsou seznámeny s používáním a ovládáním nebo osoby, které mohou podat důkaz, že můžou tento stroj obsluhovat. Stroj nesmí provozovat děti a mladiství. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se strojem nehrají.  Toto zařízení mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány ohledně bezpečného zacházení se zařízením a chápou s tím spojená nebezpečí.  Stroj, když je zapnutý, nesmí být ponechán bez dozoru.  Vodní paprsek vystupující z vysokotlaké trysky vytváří zpětný ráz. Proto držte stříkací pistoli a kopí pevně oběma rukama. Přeprava  Před přepravou stroj vypněte a zajistěte. Údržba  Před všemi pracemi čištění a údržby a před výměnou příslušenství stroj vypněte. Vytáhněte zástrčku, jestliže bude stroj provozován se sítovým napětím.  Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis Bosch.